Menü
Kosár

Vásárlási tájékoztató

A RENDELÉS/VÁSÁRLÁS MENETE A KÖVETKEZŐ


Ön regisztrációés bejelentkezés nélkül böngészhet az oldal termékei között. Amennyiben Önnekmegtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket üzletünkben személyesenátveheti. A mennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban azesetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az az esetben afizetési mód utánvétel vagy előreutalás. A készlet mennyisége és árafolyamatosan változhat, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk, demegrendelése esetén az esetleges változásról értesítjük Önt. Mindentelkövetünk, hogy a Bezzegh Épületgépészeti Kft. oldalain megjelenítettinformáció helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymint ár és műszakispecifikáció, kép- nem vállalunk felelősséget. A Bezzegh Épületgépészeti Kft.nem garantálja, hogy a nagykereskedelem.bezzeghkft.hu oldalán található anyagok pontosak és teljesek.Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Bízunk benne, afeltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára iskellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben ésminél szélesebb választékban tudjanak vásárolni a Bezzegh Kft.oldalán!


RENDELÉS MENETE

1. A Bezzegh Épületgépészeti Kft. elektronikuskereskedelmi szolgáltatásai regisztráció után egyedi jelszóval vehetők igénybe.A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy amegrendelést a Megrendelő tette. A megrendelést számítógépes rendszerünkrögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősségetvállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A BezzeghÉpületgépészeti Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszóilletéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadikszeméllyel szemben.

2. A webáruházban a rendelési folyamat első lépése egyregisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk.

3. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.

4. A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a„Kosár” ikonra kattintva a kosárba tesszük, mely a jobb oldalon mutatni fogja amegrendelt termékek mennyiségét és árát, ill. egy felugró ablak jelzi, hogy akiválasztott termék belekerült a virtuális kosárba.

5. A jobboldali szélső kosárra rákattintva folyamatosannyomon követheti a kosár tartalmának változásait. Itt láthatja majd a kosárteljes tartalmát.

6. Amennyiben mindent kiválasztott, ugyanerre a szélsőkosárra kell kattintania és választania kell, hogy megrendelést vagyárajánlatot szeretne leadni. Itt még változtathat a mennyiségeken. A program aváltozásokat azonnal számolja és mutatja.

7. Kiválasztás után a "tovább" gombra kattintvaléphet tovább. Még itt is változtathat a megrendelt mennyiségeken.

8. Ugyanitt kell kiválasztani a fizetés és az áruátvételmódját is, amit az Önnek leginkább megfelelőre rákattintva megteheti.

9. Egyéb információkat a megjegyzés rovatban adhatnekünk.

10. Innen még továbbimódosításokra visszaléphet.

11. Amennyiben mindenrendben van, kattintson az „Elküld” gombra, ezzel elküldte részünkre amegrendelését, amelyről automatikus visszaigazoló emailt küldünk.

12. Megrendelőmegrendelése elküldésével a Bezzegh Épületgépészeti Kft.vásárlójává válik.

13. A megrendelésügyfélszolgálatunk online visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.


TÁVSZERZŐDÉS

A szerződéstárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkektulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak e-mail által történővisszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévőkközötti szerződés jön létre a Bezzegh Épületgépészeti Kft. mint Szolgáltató,valamint a Megrendelő, mint Vevő között . A honlap használatának segítségévellétrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nemminősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Bezzegh Kft. nem iktatja.A RENDELÉS/VÁSÁRLÁS ALÓL ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

A vevő jogosult amegrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.Ezt az igényét jelezheti e-mailen az ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu címen, vagyaz egyéb elérhetőségeinken. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselésikötelezettség nem terheli.


Amennyiben avásárlás módjánál a Vevő csomagküldést választ (postai utánvétel/kiszállítás)és a vásárlástól az áru átvételét követően el kíván állni, akkor azt a következőmódon teheti meg:

A fogyasztó aszerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállásjogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatásnyújtása esetén pedig, amikor a szerződést megkötötte.


Ha a fogyasztóelállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékáttartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a következő címre:


Bezzegh Épületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös,Szurdokpart u. 6.

E-mail: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu


Ebből a célbólfelhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

A fogyasztóhatáridőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidőlejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A visszaküldöttterméket lehetőség szerint, a készülék eredeti, gyári csomagolásábanszíveskedjen visszaküldeni címünkre.

Ha a fogyasztóeláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásinyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük azáltala teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozásiköltséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,hogy fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtóleltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügyletsorán alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, hafogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja;e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyentöbbletköltség nem terheli.


A fogyasztóviseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásávalkapcsolatban felmerült költségeket.

Csak akkorvagyunk kötelesek a terméket visszavenni, ha azt sérülésmentesen és az összestartozékával együtt szolgáltatjavissza.

A visszatérítéstmindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a fogyasztónem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kellfigyelembe venni.

A BezzeghÉpületgépészeti Kft. követelheti az áru jellegének, tulajdonságainak ésműködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredőértékcsökkenés megtérítését.


A Vevő nemjogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek(Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.)példányára vonatkozóan, ha a csomagolást felbontotta. Amennyiben ezekről afelsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és ahiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 naposcserelehetőséget biztosítunk.

A Vevő nemjogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vevőszemélyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezettkérésére állítottak elő.

A Vevő nemjogosult elállási jogát gyakorolni olyan áru vásárlása, illetve szolgáltatásigénybevétele esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodószervezet által nem irányítható ingadozásától függ.


JOGVITA RENDEZÉSE

Ügyfélszolgálatiügyintézés

Esetlegesenkialakult panaszaival a vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz fordulhatírásban és telefonon egyaránt, ahol mindent elkövetünk azért, hogy aproblémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük.

Ügyfélszolgálatielérhetőségünk:

BezzeghÉpületgépészeti Kft.

Postázási cím:3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6.

Telefonszám: 0620 296 12 16

E-mail: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu

Ügyfélszolgáltunkhétfőtől péntekig 8 és 17 óra között áll rendelkezésére.

Békéltetőtestületi eljárás

Amennyiben nemsikerül fentebb említett módon rendeznünk a vitás kérdést, úgy a vállalkozássalszemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságonkívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti, melyeljárásban a vállalkozásnak, társaságnak együttműködési kötelezettsége van. Avállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Heves MegyeiKereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület

3300 Eger,Faiskola út 15.

TEL: 06(36)429-614

FAX: 06(36)323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

ODR link:

Tájékoztatjuktovábbá, hogy az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhezszükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami a bezzeghkft@bezzeghkft.hu.

Az onlinevitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamintaz online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi ésszolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


ADATVÉDELEM

Tájékoztatjukvásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadottszemélyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokatkizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadikfélnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éviCXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgálónév- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapjántörténik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülneka szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk,módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számláktőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Ügyfélszolgálatunkrendelkezésre áll minden kérdés esetén munkaidőben telefonon vagy e-mailben.


06-20-296-1216

ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu


ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak aszerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassavissza)

Címzett:

BezzeghÉpületgépészeti Kft.

3200 Gyöngyös,Szurdokpart u. 6.

E-mail: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu

Telefon: 0620 296 12 16

Alulírott/akkijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondásijogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés tekintetében (Itt szükséges a szerződés tárgyáulszolgáló termék megjelölése)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
......................................................................................................................

A fogyasztó(k) neve:
......................................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:
......................................................................................................................

Kelt:

......................................................................................................................

A fogyasztó(k)aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

......................................................................................................................

......................................................................................................................


JÓTÁLLÁS, GARANCIA

A jótállás aPolgári Törvénykönyv alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés,illetve jogszabály alapján terheli a szolgáltatót.

A fogyasztó és avállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.)Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladottdolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárásiszabályairól a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik.

Az egyes tartósfogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm.rendelet utasításai az irányadóak.

A jótállás- hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy ajótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy ajótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősségalól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után,jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használatavagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak kétfajtája van:

- a jogszabályonalapuló, ún. kötelező jótállás, és

- a felekmegállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Utóbbi esetbennem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó feletjótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerülsor.

Cégünk jótállástvállal az Általános Szerződési Feltételekben (Á.SZ.F.) is rögzítettek szerint,mely megfelel a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A jótállási jogokérvényesítéséhez kérjük, ügyeljen rá, hogy helyesen kitöltött érvényesítettjótállási jeggyel rendelkezzen a megvásárolt termék.

A jótállásidőtartama az adott termék leírásánál, illetve jótállási jegyén feltüntetésrekerül. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történőátadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottjavégzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozikjótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadásátkövetően lépett fel, így például, ha a hibát:

- szakszerűtlenüzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés ahasználati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltakfigyelmen kívül hagyása,

- helytelentárolás, szállítás, helytelen kezelés, rongálás,

- megfelelőkarbantartás hiánya, elmaradása

- elemi kár,természeti csapás okozta.

Jótállás keretébetartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet,kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az avállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítvaaránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatáshibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállásiigény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha avállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ekötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nemtud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshezfűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányosleszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatjavagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hibamiatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó aválasztott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles avállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot,vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


Ha a fogyasztó atermék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított hárommunkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhataránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogya meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagykicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárhatórendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeitkímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy akijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.


A kijavítás sorána termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele ajótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó aterméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknekvagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított)termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hibatekintetében újból kezdődik.

A jótállásikötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A jótállás nemérinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- éstermékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztóijogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarákmellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.


A jótállási igénya jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésérebocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kelltekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általánosforgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - afogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Fogyasztó: azönálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekébeneljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályokalkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívüleső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházijogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is,aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruvalkapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


Vállalkozás: akia fogyasztókat ténylegesen vagy potenciálisan érintő tevékenységét önállófoglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekébenvégzi.

A vállalkozás aminőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskeretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igényekintézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (atovábbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározotttartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul ésigazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

A vállalkozás,illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGMrendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.


Felhívjuk afigyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymássalpárhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásbólfakadó jogok a kellékszavatosságnál és a termékszavatosságnálmeghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


KELLÉKSZAVATOSSÁG

A kellékszavatosság lényegébenazt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, akötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) atermék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-okmiatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.


Az adásvételiszerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis atermék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben avásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezikrejtett vagy gyártási hibának).

Az eladókellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e,hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem,tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (Arosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítéseszempontjából releváns körülmény.)

A fogyasztó avállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szembenkellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályaiszerint.


A fogyasztó –választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítástvagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igényteljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhezképest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicseréléstnem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányosleszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetvemással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választottkellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségétazonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozásadott okot.

Fogyasztó kötelesa hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hibafelfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom afigyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülésihatáridőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.


Fogyasztó avállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstőlszámított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hibaközlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a terméket,illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számítotthat hónap eltelte után azonban már fogyasztó köteles bizonyítani, hogy afogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


TERMÉKSZAVATOSSÁG

Az új Ptk.vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy avállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibájaesetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsaki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeineksérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkorhibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalombahozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártóáltal adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatosságiigényét fogyasztó kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szembengyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése eseténfogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó csakakkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja,hogy

- a terméket nemüzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagyforgalmazta;

- a termékforgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állásaszerint nem volt felismerhető; vagy

- a termékhibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén akicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részérevonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Ptk. szerint afogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóvalközölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibátkésedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért afogyasztó felelős.

A gyártót atermékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalátólszámított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Felhívjukfigyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatosságiigényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatosságiigényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetvekijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szembenérvényesítheti.


VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK:

- 2013.ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

- 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretébeneladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésénekeljárási szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400019.ngm

- 151/2003.(IX. 22.) KORM. RENDELET AZ EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEKRE VONATKOZÓKÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor


Távszerződés

A szerződéstárgya az ezen az oldalon található valamennyi árucikk. Az árucikkektulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak e-mail által történő visszaigazolásávala 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jönlétre a Bezzegh Épületgépészeti Kft. (adatok lent részletezve)mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételekszerint:

A Szállító kötelesutánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlaponkiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy aSzállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni akapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általafeladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címrekiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazolásonfeltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeitis tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

Az esetlegesjogviták elbírálására Felek a Heves megyei Városi Bíróság illetékességét kötikki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint atávollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számúrendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövőszerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnekírásba foglalt szerződésnek, és azokat a Bezzegh Épületgépészeti Kft. nemiktatja.


Adatvédelem

Tájékoztatjukvásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadottszemélyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokatkizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadikfélnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése aszemélyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés céljátszolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapjántörténik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülneka szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk,módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számláktőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).


Vásárlás

Amennyiben Önnekmegtetszik valamelyik termék és megrendeli, a terméket üzletünkben személyesenátveheti. A mennyiben személyesen a termékeket nincs módja átvenni, abban azesetben futárszolgálattal tudjuk elküldeni Önnek. Ebben az az esetben afizetési mód utánvétel vagy előreutalás. A készlet mennyisége és árafolyamatosan változhat, ezért az árváltoztatás jogát fenntartjuk, demegrendelése esetén az esetleges változásról értesítjük Önt. Mindentelkövetünk, hogy a Bezzegh Épületgépészeti Kft. oldalainmegjelenített információ helyes legyen, de az adatfeltöltési hibákért - úgymintár és műszaki specifikáció, kép- nem vállalunk felelősséget. A BezzeghÉpületgépészeti Kft. nem garantálja, hogy a www.bezzeghkft.hu oldalán található anyagok pontosak és teljesek.Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Bízunk benne, afeltáruló hatalmas áruválaszték, és ezek könnyű elérhetősége Önök számára iskellemes élmény lesz. Nagy gondot fordítunk arra, hogy minél egyszerűbben és minélszélesebb választékban tudjanak vásárolni a Bezzegh ÉpületgépészetiKft. oldalán!


Vásártól történő elállás

Írásban történőelállás esetén az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül kérjük címünkreelküldeni. (Bezzegh Épületgépészeti Kft, 3200 Gyöngyös, Szurdokpartu. 6-8.) Elállás esetén, amennyiben minden az érvényes jogszabályoknakmegfelelően történt a szolgáltató (Bezzegh Épületgépészeti Kft.) afogyasztó részére 30 napon belül vissza fizeti a fogyasztó által kifizetettösszeget.

Európai online vitarendezésiplatform

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm